VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ


Vážený zákazníku

1.      Předmět všeobecných podmínek a přehled pojmů

1.1.   Všeobecné podmínky” jsou podmínky poskytování služeb elektronických komunikací, upravující poskytování veřejných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem, účastníkům a tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, uzavírané mezi Poskytovatelem na straně jedné a Účastníkem na straně druhé

1.2.   Poskytovatel” nebo též Operátor” je společnost KPSYSTEM s.r.o se sídlem Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Arbesova 45, PSČ 466 04, IČ 28705971, DIČ CZ28705971, C 27742 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, tel. číslo +420484840759, +420604215868

1.3.   Účastníknebo též Uživatel“ je každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu o Poskytování služeb v elektronických komunikacích.

1.4.   Oprávněný zástupcenebo též Zastoupenýje osoba oprávněná činit právní úkony za Smluvní stranu ve ci uzavření a změn Smlouvy. Oprávněný stupce Účastka je uveden ve Smlouvě, a pokud není určeno jinak, pokládá se pověřenou osobu dle § 15 kona č. 513/1991 Sb., obchodního koníku. Oprávněným stupcem účastka je také bez dalšího manžel/manželka osoby, která je smluvní stranou

1.5.   Smlouva” je příslušná Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací nebo Smlouva o ipojení síti KPSYSTEM s.r.o a síti Internetnebo Smlouva a poskytování telekomunikačních služeb“, uzavřená mezi Poskytovatelem a Účastkem

1.6.   Právní vztahy mezi poskytovatelem a účastníkem vyplývající ze smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném a účinném znění a zák. č. 127/2005Sb., Zákon o elektronických komunikacích, v platném a účinném znění

1.7.   Smluvní strana je Poskytovatel nebo Účastk.

1.8.   Dodatek je semný dodatek k uzavřené Smlouvě, kterým je měněn či dopln obsah uzavřené Smlouvy

1.9.   . „Objednávka je návrh na uzavření Smlouvy na poskytování konktních služeb, ve které se stanoví konktní technické, cenové a jiné podmínky poskytování dané Služby. Součástí objednávky je souhlas vlastka objektu nebo vlastníka bytu k umístění zařízení, pokud je ke zřízení poskytovaných služeb nut.

1.10. Technická specifikace je dokument, ve kterém jsou uvedeny zejména technické litosti poskytování příslušné služby

1.11. . Službou a Doplňkovou službou jsou veřejně dostupné služby elektronických komunikací poskytované poskytovatelem účastkovi na kladě smlouvy nebo technické specifikace. Součástí služby může t poskytnutí jiné služby, zhotovení la nebo dodání zboží dle kona č. 513/1991 Sb., obchodní koník v platném znění. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah poskytované služby na kladě technických možností své sítě elektronických komunikací, platných právních předpisů a závazných rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu.

1.12. Ceník je platný ceník služeb poskytovatele, účastku je dostupný v sídle poskytovatele, případně na jeho www stránkách. Ceník obsahuje název služby, typ služby, cenu služby, případně další specifikace

1.13. “Typ plateb” je specifikace obchodních podmínek poskytování služby, zejména termínů a způsobů úhrady za poskytnutou službu a je iřazen ke každé službě. Typy placení jsou: Předplatné, Hotovost a Faktura.

1.14. Způsob úhrady“ je specifikace možností uhrazení smluvní platby za poskytované služby v elektronických komunikacích. Způsob platby je v hotovosti nebo převodem

1.15. Den zřízení služby je den dodávky a instalace zařízení, provedeni konfigurací a dalších úkonů, které jsou nezbytné pro užívání Služby dle podmínek stanovených smlouvou, čímž se stává služba dostupná.

1.16. Zkušební doba“ je doba poskytnutá poskytovatelem uživateli na otestování a vyzkoušení poskytnuté služby. Je zpravidla sjednána na 14 dní o data zřízení služby a bezplatná. Na tuto dobu je uživatelem uhrazena záloha na zařízení, dle platného ceníku. Ve zkušební době nejsou poskytovány bezplatně poplatky za spojení a provolané jednotky hlasových služeb, a u předplacených služeb.

1.17.  Telekomunikač síť” je veřejná síť elektronických komunikací, tj. přenosových systémů, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiem, optickými nebo jinými prostředky, sloužícími k přenosu hlasu, dat či videa. Součástí sítě jsou dále zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti sítě, řízení, monitorování jejího provozu, klasifikace a optimalizace datových toků apod.

1.18.  “Koncové zařízení“, “Koncový bod“ nebo též „Soubor technických prostředků“ jsou veškerá zařízení užívaná účastníkem, která slouží pro připojení k síti elektronických komunikací poskytovatele. Toto koncové zařízení je buď vlastnictvím Poskytovatele a je na dobu platnosti smlouvy zapůjčeno uživateli nebo je vlastnictvím uživatele a je spravováno výhradně poskytovatelem.

1.19. Technické prostředky Účastníka” jsou veškerá zařízení užívaná účastníkem a zapojená ZA Koncovým bodem ve směru ze sítě elektronických komunikaci k účastníkovi

1.20. Zápůjční protokol“ V případě, že je Koncový bod ve vlastnictví poskytovatele (viz bod 1.16.), je při předání služby do provozu sepsán zápůjční protokol, se specifikací zapůjčeného zařízení poskytovatelem uživateli.

1.21. Předávací protokol“ je dokument stvrzující předání služby uživateli do provozu v den zřízení služby, kde je potvrzeno uživatelem funkčnost služby případně další dodatky k provozu služby které by mohly narušit používání služby.

1.22. .„Platební období” je časový úsek (obvykle kalendářní měsíc) v němž je poskytována služba, a ke které se vztahují veškerá vyúčtování a další úkony plynoucí ze smlouvy či objednávky. Platba je zpravidla poukazována na učet nebo v hotovosti poskytovateli k 15 dni v kalendářním měsíci

1.23. Výzva k platbě” je podnět k úhradě závazků plynoucích ze smlouvy. Typ dokladu je výzva, zálohová faktura či faktura-daňový doklad. Způsob doručení je písemně nebo elektronickou poštou. Výzvou k platbě je i závazek Účastníka plynoucí z Objednávky.

1.24. DUZP” je datum uskutečnění zdanitelného plnění

1.25. Přenosová trasa” je elektronické komunikační zařízení účastníka či poskytovatele, sloužící pro přenos dat, hlasu či videa mezi fyzickou lokalitou účastníka a fyzickou lokalitou poskytovatele, nutná pro poskytování příslušné služby.

1.26. Závada” je stav, kdy je účastníkovi užívání služby znemožněno z technických důvodů, služba je nedostupná nebo omezen její běžný sjednaný rozsah, pokud nastala na přenosové trase, až po technické rozhraní je závada na straně poskytovatele. Pokud nastala za technickým rozhraním je odpovědnost na straně účastníka.

1.27. Porucha je stav, kdy je Účastkovi užívání Služby znemožněno z technických důvodů, Služba je nedostupná nebo omezen je běžný sjednaný rozsah, pokud nastala PŘED Technickým rozhraním odpovědnosti (na straně poskytovatele). Za poruchu není považon stav kdy není zařízení koncového bodu, umístěného u účastka, v provozu vlivem chyby napájecího napětí 230V (takový stav je závada na straně účastníka). Nebo není účastník z důvodu vlastní manipulace připojen k technickému rozhraní sítě poskytovatel (takový stav je závada na straně účastníka).

 

 

1.28. Reklamace” je semně provedený úkon, jímž účastk uplatňuje práva z odpovědnosti poskytovatele za poruchy, rozsah a kvalitu poskytnuté služby, nebo uplatňuje mitky k vyúčtování ceny za služby.

1.29. Dohled je aktivně vyvíjená činnost poskytovatele na síti elektronických komunikací (až po Technické rozhraní odpovědnosti) pro zabezpečení jejího bezproblémového provozu tak, aby byly dodrženy smlouvou a objednávkou definované parametry služby.

1.30. Zákaznické centrum” je specializované pracoviště poskytovatele, které ijímá objednávky služeb, poskytuje účastkovi informace a technickou podporu a ijímá jeho reklamace na poskytované služby

1.31. Intranet je chráněná část na www stránkách poskytovatele zakaznik.kpsystem.cz, do které má účastk přístup pomocí unikátního jména a hesla (jméno a heslo jsou sleny nejpozději dnem nabytí účinnosti smlouvy).

2.      Vznik, změny a ukonče Smlouvy

2.1.   Smlouva nabývá platnosti okamžikem akceptace oprávněným stupcem smluvních stran, tj. podpisem smlouvy. S každou další akceptovanou objednávkou stejného účastka se předmět smlouvy rozšiřuje o služby uvedené v další objednávce.

2.2.   Po uzavření platné objednávky provede poskytovatel technické prověření dostupnosti služeb, zda zřízení služby nebrání technická nebo obtížně překonatelná ekážka, která znemožňuje zřídit službu s požadovanými parametry.

2.3.   Jestliže i technickém prověření poskytovatel zjistí, že nemůže zřídit službu v požadovaný den zřízení služby pro technickou nebo obtížně překonatelnou překážku, navrhne účastkovi náhradní den zřízení služby nebo má poskytovatel i uživatel právo od uzavřené smlouvy bez sankcí odstoupit.

2.4.   Zřídit Službu je poskytovatel povinen až sjednaným dnem zřízení služby, ale nejdříve po úhradě služby, je-li ke zřízení služby vyžadována

2.5.   Služba je zřízena a předána dnem umožnění jejího užívání. Na kladě dohody stran může t sepsán předávací protokol (viz. 1.21.) a případně zápůjční protokol (viz. 1.20.).

2.6.   Ve Smlouvě je sjednán zkušební doba (viz 1.16). Dnem ízení služby je v tomto případě první den sledující po dni skončení zkušební doby.

2.7.   Smlouvy se sjednává na dobu neurčitou s možností sjednání Minimální doby užívání (Ochranné lty), po kterou se Účastk zavazuje Službu užívat

2.8.   Veškerá odstoupení od smlouvy či objednávky a výpovědi smlouvy a objednávky musí být provedena písemně

2.9.   V případě, že dojde k ukončení Smlouvy nebo jednotlivé Služby z důvodů na straně účastka před uplynutím minimální doby užívání (ochranné lty) sjednané ve smlouvě, zejména na kladě výpovědi účastka, nebo i odstoupení poskytovatele od smlouvy nebo služby pro je podstatné porušení účastkem zejména dle bodů 2.14.1 a 2.14.2 je účastk povinen uhradit smluvní pokutu, která se vypočítá tak, že pravidelný poplatek za službu (paušální měsíční cena) se vynásobí počtem kalendářních měsíců zbývajících do konce sjednané minimální doby ívání (ochranné lty) a případně další poplatky stanovené v ceníku

2.10. Účastk je oprávněn po uplynutí minimální doby užívání služby (ochranné lty) vypovědět smlouvu nebo jednotlivou Službu semnou výpovědí doručenou do sídla nebo provozovny Poskytovatele. Výpovědí smlouvy není doena povinnost účastka uhradit Poskytovateli veškeré dlužné částky, ani odpovědnost za případnou škodu.

2.11. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je výpovědní lhůta stanovena na 1 měsíce a počíná běžet od prvního dne v měsíci následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

2.12. Smlouva může t také ukončena semnou dohodou smluvních stran. Okamžitě, a pokud nedošlo k porušení povinnosti poskytovatele je účastník povinen uhradit celu částku za službu dle ceníku tak jako by služba byla poskytnuta v celém zúčtovacím období.

2.13. Účastk může odstoupit od Smlouvy nebo jednotlivé Služby s okamžitou účinností, tj. dnem doručení semného oznámení o odstoupení Poskytovateli v případě:

2.13.1. že se i izování služby zjistí, že službu nelze z objektivních příčin (technických důvodů) zřídit

2.13.2. opakovaného a vážného neplnění smluvních podmínek ze strany poskytovatele, na které byl účastkem opakovaně upozorněn reklamací služby

2.13.3. kdy poskytovatel opakovaně zavinil škodu na hmotném majetku účastka

2.13.4. v případě doručení oznámení o změně všeobecch podmínek nebo ceníku, pokud změny jsou v jeho neprosch, a to do 15 dnů od doručení uvedeného oznámení. Odstoupit lze ke dni účinnosti změn. Toto právo nenáleží účastkovi v případě, že k uvedeným změnám dojde na základě závazného právního předpisu, rozhodnutí správního orgánu nebo soudu. Uplynutím lty 15 dnů bez doručení odstoupení se má za to, že účastk se změnou souhlasí a právo na zrušení objednávky odstoupením zaniká

2.14. Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy nebo jednotlivé Služby s okamžitou účinností, tj. dnem doručení semného oznámení o odstoupení účastkovi:

2.14.1. v případě opakovaného nebo vážného neplnění smluvních podmínek ze strany účastka, zejména i prodlení s placením ceny za službu

2.14.2. v případě existence důvodného podezření, že Účastk zneužívá síť elektronických komunikací nebo užívá službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobmi mravy, zejména podporuje či umožňuje jakékoli nelegální činnosti, nebo se do nich zapojuje, zasahuje do služeb poskytovaných jiným účastkům nebo ivatelům, do sítě poskytovatele nebo do jich sítí, nebo uskutečňuje zlomyslná nebo obtěžující kontaktování jich účastků

2.14.3. i izování nebo změně služby se zjistí, že službu nelze z objektivních příčin (technických důvodů) zřídit nebo i zřízení či změně služby nebo i odstraňování poruch účastk neposkytuje dostatečnou součinnost poskytovateli v souladu se smlouvou

2.14.4. účastk nedolí údaje nezbytné pro uzavření nebo změnu smlouvy či jednotlivé služby

2.15. Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu, s výpovědní ltou v lce jeden měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně sledujícího po doručení povědi účastkovi.

2.16. Po ukončení smlouvy je účastk povinen bez zbytečného odkladu vrátit v nepoškozeném stavu poskytovateli Koncové zařízení (viz. 1.18.) a ostatní hmotný nebo nehmotný majetek zapůjčený poskytovatelem za účelem poskytování služby, který je ve vlastnictví poskytovatele.

2.17. Na kladě výzvy poskytovatele je účastk povinen umožnit mu přístup do prostor, kde je umístěno koncové zařízení anebo ostatní majetek poskytovatele za účelem jeho kontroly, revize, opravy či převzetí. Pokud účastk koncové zařízení anebo ostatní majetek poskytovateli po ukončení smlouvy nebo jednotlivé Služby nevrátí nebo jej vrátí poškozený, je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve ši sjednané ve smlouvě nebo není-li pokuta sjednána ve smlouvě ve ši pořizovací hodnoty koncového zařízení dle účetní evidence poskytovatele. Nárok na náhradu škody (vrácení zařízení) není smluvní pokutou doen.

2.18. Smlouvu lze měnit:

2.18.1. Písemnými číslovanými dodatky smlouvy

2.18.2. Nabytím účinnosti nových eobecch podmínek nebo ceníku

2.19. Změny Ceníku:

2.19.1. Změny jsou pro účastníka účinné vždy k 1. dni po uplynutí lty dle bodu 3.1.3. těchtoeobecch podmínek.

2.19.2.   Změny ve prospěch účastníka mohou být Poskytovatelem prováděny i v období kraím, než je stanoveno dle 3.1.3.

2.20. Poskytovatel je oprávněn jednostranně kdykoliv provést změnu služby a tím i změnu smlouvy, pokud dojde ke zlepšení kvalitativních parametrů služby a nedojde ke zvýšení ceny.

2.21.  Ujednání v posledním dodatku mají přednost před ujednáními ve smlouvě či starších dodatcích

2.22.  Smlouva o zápůjčce zařízení a zkušební dobu je sjednávána ústní dohodou.

3.      Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1.   Poskytovatel je povinen

3.1.1.    Za sjednanou cenu zřídit a poskytovat účastkovi službu za podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami

3.1.2.    Poskytnout účastkovi finanční  náhradu-kompenzaci za nefunnost po dobu poruchy dle bodu 9

3.1.3.    Informovat účastka  o změnách smlouvy a všeobecch podmínek či ceníku a to elektronickou formou (Emailem nebo zveřejněním na www stránkách poskytovatele), a to nejméně 1 měsíc před účinností změn.

3.1.4.    V případech změn smlouvy,eobecných podmínek a ceníku, které nezhoršu smluvní podmínky účastka, je poskytovatel povinen informovat účastka elektronickou formou (e-mailem nebo zveřejněním na www stránkách poskytovatele) nejméně sedm dní před účinností těchto změn. Obě Smluvní strany souhlasí, že veškeré změněné dokumenty, u nichž změny nevedou ke zhoršení smluvních podmínek Účastka, nabýva platnosti dnem v nich uvedeným, a to bez ohledu na jakoukoliv dodatečnou akceptaci ze strany účastka

3.1.5.    Realizovat ijatou změnu smlouvy, požadovanou účastkem, oboustranně potvrzenou na příslušm dodatku smlouvy nebo na Technické specifikaci ve sjednané lhůtě

3.1.6.    Bezodkladně odstranit vznikzávady v poskytování Služby, které jsou na straně Poskytovatele. Poskytovatel může na žádost účastka odstranit i závady prokazatelně způsobené nebo zaviněné zcela nebo zčásti účastkem, a to na jeho klady a za podmínek dohodnutých mezi poskytovatelem a účastkem zvlášť pro každý jednotlivý případ. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo vady vznik ZA jeho Koncovým zařízením a mimo jeho síť.

3.1.7.    Udržovat technickou infrastrukturu své komunikační sítě v takovém technickém a provozním stavu, aby byla služba poskytována v souladu s podmínkami a parametry uvedenými ve smlouvě a v příslušných právních předpisech.

3.1.8.    Informovat účastníka o veškerých omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnosti v poskytování služby, které jsou, poskytovali v dostatečném předstihu známy a to elektronickou formou (e-mailem nebo zveřejněním na www stránkách poskytovatele).

3.1.9.    Plánované odstávky provozu sítě provádět přednostně v nočch hodinách a mimopracovních dnech.

3.2.   Poskytovatel je oprávněn:

3.2.1.     Požadovat po zájemci o uzavření smlouvy doložení údajů nezbytných pro uzavření smlouvy

3.2.2.     Přerušit nebo omezit poskytování služby po nezbytně nutnou dobu ze závažných technických, provozních nebo konných důvodů. Neposkytování služby po dobu ohlášeného přerušení není Poruchou.

3.2.3.     Měnit topologii Telekomunikační sítě, provádět je úpravy a konfigurace a měnit v nezbytných případech nastavení služby (IP adresy, frekvence, modulace, pravidla firewallů, pravidla antivirových a antispamových kontrol atd.) pokud budou dodrženy parametry služby dle smlouvy

3.2.4.     Měnit ceník, všeobecné podmínky a technickou specifikaci. O takové změně budou účastci, jichž se tato změna týká, informováni poštou nebo elektronickou poštou nebo oznámením na www stránkách poskytovatele. Pokud se nejedná o podstatnou změnu smluvních podmínek směřujících ke zhoršení postavení účastka, není účastk oprávněn od smlouvy odstoupit

3.2.5.     Měnit identifikační čísla Objednávky či Smlouvy a měnit přístupové jméno či přístupové heslo.

3.2.6.     Nezřídit Službu, či neprovést změnu služby, není-li řádně uzavřena smlouva a objednávka, včetně všech příloh, nebo pokud účastk nedolil souhlas vlastka nemovitosti nebo neposkytl potřebnou součinnost k instalaci, neschválil projekt, neumožnil přístup do prostor instalace a podobně.

3.2.7.     Nepřijmout změnu smlouvy požadovanou účastkem, zejména pokud provedení takové změny není technicky možné nebo se účastk takovou změnou snaží obejít která ustanovení smlouvy, či pokud by požadovaná změna obcházela smysl ustanovení     těchto všeobecných podmínek týkajících se vyúčtování ukončovacího poplatku v případě nedodržení minimální doby užívání služby ze strany účastka

4.      Práva a povinnosti Účastníka

4.1.   Účastník je povinen:

4.1.1.     Řádně platit za poskytované služby. Úhradu ceny za službu provádět v termínu splatnosti podle smlouvy či výzvy k plat, a to včetně DPH. Úhrada je provedena až dnem ipsání ce částky na účet poskytovatele

4.1.2.     Užívat službu v souladu se závaznými právními předpisy, dobrými mravy, smlouvou a objednávkou, zejména pak

4.1.2.1.           úmyslně nebo z nedbalosti nepodporovat a neumožňovat jakékoli nelegální činnosti, včetně přenosu ani se do nich nezapojovat, včetně přenosu

4.1.2.2.           nekomunikovat způsobem porušujícím práva na ochranu osobnosti, nešířit počítačové viry, neporušovat vlastnická a autorská práva

4.1.2.3.           nenarušovat bezpečnost sysmu nebo sítě ve snaze skat neoprávněný přístup a neprovádět žádné úpravy, v jejichž sledku by nebylo možno zajistit bezpečnost provozu sítě

4.1.2.4.           nevyužívat neoprávněně data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost systémů nebo sítí

4.1.2.5.           neporušovat bezpečnostní a ověřovací procedury bez slovného souhlasu vlastka dotčeného systému nebo sítě

4.1.2.6.           nezasahovat do služeb poskytovaných jim ivatelům, hostitelským systémům nebo sítím (např. formou přetížení, nebo zahlcení daty, pokusy přetížit systém a jimi sahy)

4.1.2.7.           nerozesílat nevyžádanou elektronickou poštu a nepřispívat do diskusch skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny, nebo jinak porušovat sady občanského soužití

4.1.3.     Neposkytovat služby třetím osobám (kromě osob, které s ním byd ve společné domácnosti, případně zaměstnancům v připojené společnosti) úplatně ani bezúplat, pokud k tomu není účastk oprávněn příslušnou telekomunikační licencí, živnostenským oprávněním a zejména semným souhlasem poskytovatele

4.1.4.     Neměnit bez osobní účasti nebo semného souhlasu poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání koncového bodu v lokalitě účastka proti stavu i zřízení služby

4.1.5.     Učinit veškerá možná opatření, zabraňující nepovolaným osobám manipulovat se zařízením poskytovatele koncovým zařízením (které je součástí sítě), umístěným v lokalitě účastka, poškodit je nebo je odcizit

4.1.6.     Zajistit aby technické prostředky účastka (viz.  1.18.) které ipojuje za koncové zařízení poskytovatele mělo platná technická a bezpečnostní osvědčení povinná v ČR a bylo schopno ijímat službu. Účastník odpovídá za stav sch technických prostředků účastníka, které ipojuje za koncové zařízení poskytovatele, včetně nastavení paramet

4.1.7.     Zajistit souhlas vlastka nemovitosti k instalaci nutch vedení a zařízení a odpovídat poskytovateli za veškerou škodu, pokud by se prokázalo, že souhlas nebyl dán, popřípadě že nikoliv z viny poskytovatele instalací vedení a zařízení nebyly splněny podmínky souhlasu.

4.1.8.     Uhradit poskytovateli veškeré náklady spojené se zřízem nebo změnou služby, které musel poskytovatel vynalit z důvodu, že Účastk nesplnil podmínky stanovené pro zřízení nebo změnu služby. Za nesplnění podmínek se považuje i to, že účastk změnil chozí podmínky instalace oproti stavu i zřízení služby

4.1.9.     Zajistit potřebnou součinnost s Poskytovatelem i přípravě stavebních nebo instalačch prací pro instalaci, úpravu nebo demontáž Koncového bodu, i dalších činnostech souvisejících s poskytovanou službou. Součinnost spočívá především v zajištění semného souhlasu majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů v objektech uvedených ve Smlouvě, s provedením projektových, stavebních a instalačch prací a poskytnutí nezbytch podkladů pro skání příslušch povolení.

4.1.10. Zajistit na svůj náklad potřebné provozní prostory a podmínky pro provoz Koncového bodu související s poskytovanou službou. Tyto podmínky musí splňovat po celou dobu poskytování služby poskytovatelem

4.1.11.  Neměnit bez osobní účasti nebo písemného souhlasu poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání přijímacího zařízení v lokalitě účastníka proti stavu při zřízení služby

4.1.12. Neprodleně oznámit poskytovateli jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování služby.

4.1.13. Oznamovat písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy a to do 14-ti dnů ode dne účinnosti takové změny. V případě nesplnění této povinnosti nese účastník odpovědnost za vzniklou škodu.

4.1.14. Nepřevést práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu bez písemného souhlasu poskytovatele.

4.1.15. Umožnit osobám pověřeným poskytovatelem přístup k zařízením koncového bodu (např. z důvodu odstranění poruchy nebo závady, výměny zařízení, nutné údržby, apod.) a umožnit jim přístup do prostor, ve kterých je poskytována služba z důvodu zřízení, změny nebo zrušení služby.

4.1.16. Starat se o zařízení zapůjčeného koncového bodu, které má v užívání s péčí řádného hospodáře. V případě jeho poškození tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli a poskytnout mu součinnost

4.1.17. Vrátit (a umožnit poskytovateli odbornou demontáž) veškerých zařízení koncového bodu  zapůjčená  účastníkovi poskytovatelem dnem ukončení smlouvy nebo jednotlivé služby, nebo na písemnou žádost poskytovatele a to do 7-mi dnů, pokud není dohodnuto jinak.

4.1.18. Pokud uplyne sjednaná doba zápůjčky zařízení na zkušební provoz, a nebude sjednána smlouva o poskytnutí služeb, je poskytovatel oprávněn odpojit uživatele, a převzít si zpět zapůjčené zařízení, kdykoli po uplynutí zkušební doby.

4.2.   Účastník je dále povinen:

4.2.1.     Neprodleně ohlásit poskytovateli všechny známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování služby, zejména poruchy sítě elektronických komunikací, Závady a Poruchy v poskytování Služby.

4.2.2.     Účastk je povinen zajistit pravidelnou kontrolu své e- mailové adresy a veškeré změny sch identifikačch a kontaktch úda neprodleně aktualizovat na intranetu, či oznamovat poskytovateli.

4.2.3.     Zajistit na své klady provozní prostory a elektrické napájeni pro komunikační zařízení poskytovatele potřebná pro poskytování služby

4.2.4.     Užívat službu pouze prostřednictvím koncových zařízení schválených poskytovatelem, mající platná technická a bezpečnostní osdčení pro provoz v České Republice účastk odpovídá za stav svého zařízení, které připojuje na koncový bod.

4.2.5.     Zajistit součinnost s poskytovatelem při zřízení, změně, ukončení, dohledu či servisu Služby, umožnit poskytovateli přístup k zařízením poskytovatele a zařízením účastníka zařazeným do dohledu (dle 8.5.)

4.2.6.     Převzít službu v den zřízeni služby a k převzetí zajistit přítomnost osoby, která je oprávněna převzetí uskutečnit a má k tomu dostatečné odborné znalosti pokud účastník přítomnost takové osoby nezajistí, je služba považována za předanou a převzatou dnem zřízení služby

4.2.7.     Uhradit vyúčtovanou cenu za službu i tehdy, jestliže došlo k neoprávněnému užívání služby jinými účastníky

4.3.   Účastník je oprávněn

4.3.1.     Uplatnit Reklamaci   na   vyúčtování    ceny    nebo   na poskytovanou Službu způsobem uvedeným dále

4.3.2.     Užívat  službu  v  souladu  se  Smlouvou   příslušnými právními předpisy

4.3.3.     Požádat o změnu Smlouvy

4.3.4.     Obracet se svými ipomínkami a žádostmi na Zákaznické centrum Poskytovatele

4.4.   Účastník bere na vědomí, že

4.4.1.     Poruchy a servisní práce na zařízeních poskytovatele mohou st k výpadku služby.

4.4.2.     Komunikace prostřednictm sítí elektronických komunikací (a zejména internetu) není bezpečná a přenášené údaje mohou t třetí osobou monitorovány, změněny nebo ztraceny

4.4.3.     Účastk je odpovědný za lohování a zabezpečení sch dat s ohledem na še uvedená rizika. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé účastkovi v souvislosti s še uvedenými riziky

5.      Zamezeškodlivé či zlomyslné činnosti

5.1.   Účastk se zavazuje neprovádět škodlivou či zlomyslnou činnost i využíváni Služby a to zejména

5.1.1.     Nešířit do sítě Internet jakýkoli škodlivý kód, viry, obtěžující hromadnou nevyžádanou elektronickou poštu apod.

5.1.2.     Nepokoušet se o průnik do jich datových sítí či služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu nebo k jejich užívání není oprávněn

5.1.3.     Nepoužívat službu ani zařízení poskytovatele k porušení autorizace nebo bezpečnosti jakoliv třetí osoby, datové sítě nebo účtu, jakož i skání neoprávněného přístupu do koncového zařízení třetí osoby nebo k jejím datům či softwaru.

5.1.4.     Nepoužívat ani nešířit jakékoliv prostředky nebo stroje ohrožující bezpečnost datové sítě nebo umožňující jenarušování či přetížení kterých jejích součástí

5.1.5.     Zdržet se jakéhokoliv jednání, porušujícího etická pravidla na síti Internet, zejména scanování portů, překonávání přístupových hesel apod.

5.2.   Účastk se zavazuje, že své technické prostředky zajistí takovým způsobem, aby dle svých možností co nejce ochránil své technické prostředky před zneužitím třetí osobou

5.3.   Účastk bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro identifikaci a odhalení škodlivé či zlomyslné činnosti v síti Internet může poskytovatel využit data ze své elektronické databáze uživatelem uskutečněných operací

5.4.   V případě zjištění, že z technických prostředků účastka je prováděna škodlivá či zlomyslná činnost, je Poskytovatel oprávněn učinit taková opatření, aby této škodlivé či zlomyslné činnosti zabránil, zejména může částečně nebo zcela omezit přístup účastka ke službě do doby, než účastk sjedná nápravu.

5.5.   V případě, že účastník zjistí nebo má důvodné podezření, že jeho technické prostředky zneužívá bez jeho souhlasu třetí osoba ke škodlivé či zlomyslné činnosti, je povinen odpojit své technické prostředky od koncového bodu a do doby než zjedná nápravu je nepřipojovat ke koncovému bodu.

 

6.      Agregace

6.1.   Agregace neboli overbooking je poměr vyjadřující omezení při využívání přenosové kapacity pro každého Účastníka. Rychlost Služby muže v závislosti na provozu poklesnout např. až na 1/10 u linky s agregací 1:10 , na ¼ u linky s agregací 1:4 apod. Tedy například rychlost 1 Mbit/s (tj. 1000 Kbit/s) muže při agregaci 1:10 klesnout až na 100 Kbit/s. Přirazení účastníku, kteří spolu sdílí celkovou přenosovou kapacitu, do agregačních skupin provádí Poskytovatel dle potřeb své Telekomunikační sítě Při zatížení společné agregované kapacity muže poskytovatel zpomalit přenos některých protokolu (například P2P, Stahování velkého objemu dat) a upřednostnit přenos jiných protokolu (např. VoIP, WWW, EMail).

 

7.      Cena a platební podmínky

7.1.   Ceny za poskytované Služby jsou uvedeny ve Smlouvě a jsou uvedeny bez DPH. Účastk bere na vědomí, že pro stanovení še částek účtovaných za Služby jsou rozhodující údaje naměřené příslušnými zařízeními Poskytovatele.

7.2.   Cena za poskytnuté Služby se sjednává:

7.2.1.     Podle Ceníku.

7.2.2.     Smluvní cena písemnou dohodou ve Smlouvě.

7.3.   Dojde-li ke změně Služby, potom se ceny za změněnou Službu  začínají   účtova dnem   skutečnéh provedení  změny Služby ze strany Poskytovatele. Obvykle se změna Služby provádí první den v měsíci.

7.4.   Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit strukturu a ši ceny za Službu,  zejména   zvýšení  kladů   spojených  poskytováním Služby (např. cenpřístupových   okruhů, mezinárodní konektivita, distribuční ceny  služeb), v souvislosti s rozhodnutími státch orgánů  (v tomto případě i ztně), změnou rozsah Služby   poskytované   n kladě   Smlouvy neb s nárůstem cen vstupů. Změnu výše ceny je Poskytovatel povinen předem slit Účastníkovi a také ji zveřejnit na webu Poskytovatele. V případě zvýšení ceny Služby má Účastk právo odstoupit od Smlouvy okamžitě bez výpovědní lty.

7.5.   Není-li uvedeno ve Smlouvě jinak, je zúčtovacím obdobím za poskytování Služeb jeden kalendářní měsíc. U předplatného pak nejméně 6 měsíců.

7.6.   Dnem uskutečnění dílčího plnění ve smyslu §21 odst. 10 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, je poslední den v kalendářním měsíci nebo den vystavení daňového dokladu Poskytovatelem, a to ten den, který nastane dříve.

7.7.   Pro vyúčtování aktivačního  nebo  instalačního  poplatku  je dnem uskutečnění zdanitelného plnění    ve   smyslu zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty den předání Služby do provozu nebo den vystavení daňového dokladu Poskytovatelem, a to ten den, který nastane dříve.

7.8.   Vyúčtování poplatku za změnu Služby a rozdílu mezi cenou nové  Služby  a  původní  Služby   proběhne  jako  pro  aktivační poplatek,  nebo  v  rámci příštího měsíčního vyúčtování. Způsob vyúčtování volí Poskytovatel.

7.9.   Pr vyúčtování   slev z Reklamac bude    Účastkovi poskytnuta  kompenzace  ve  formě   slevy  z  ceny  Služby  dle příslušné  Smlouvy  v  dohodnutém  rozsahu  či  dle  dohodnutého SLA, a to na nejbližším vyúčtování tak, že poskytnutá sleva bude do še maximálně 99% ceny příslušné Služby.

 

7.10.   Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je splatnost vyúčtování Služeb (Výzvy k platbě dle 1.22.) 15 kalendářních dní od data jeho vystavení.    Účtované    částky    musí    t    ipsány    na    účet Poskytovatele uvedený ve Smlouvě nejpozději  v den splatnosti, jinak je Účastk v prodlení.

7.11.   Účastník  podpisem Smlouvy souhlasí s tím,  že  vyúčtování Služeb  může  být  poskytováno  v  elektronické  formě.  Na  jedné Výzvě  k  platbě  má   Poskytovatel  právo  vyúčtovat   platbu  za všechny poskytované Služby.

 

7.12.      Poskytovatel má právo omezit poskytování Služby zamezením  přístupu ke  Službě, pokud Účastník  nezaplatí včas vyúčtování ceny za poskytnutou Službu nebo neplní další smluvní podmínky.

7.13.      Při  opakovaném  nebo  dlouhodobém  prodlení  Účastka  s placením ceny za Službu je  Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku je Účastk povinen uhradit ukončovací poplatek, který  se  vypočítá  tak,  že  pravidelná  měsíční  cena  za  Službu (minimální měsíční účet) se vynásobí počtem kalendářních měsíců zbývajících do konce sjednané minimální  doby užívání   Služby (Ochranné lty) a případně další poplatky stanovené v Ceníku.

7.14.                   Poskytovatel je oprávněn požadovat na Účastkovi finanční lohu, pokud:

7.14.1. účastník opakovaně nedodržuje platební podmínky,

7.14.2. na  majetek   Účastníka   byl  prohlášen   konkurz   nebo  při vyrovnání nebo likvidaci Účastníka,

7.14.3. účastník  má  vůči   Poskytovateli  splatný  dluh   nebo  jinou povinnost.

 

Výše lohy se zpravidla stanoví tak, aby s ohledem  na aktlní využívání Služby Účastkem pokryla tři následující měsíční platby za Službu. Záloha budPoskytovatelem  vrácena nejpozději  ve ltě  15  dní  po ukončení poskytování Služeb. Poskytovatel je oprávněn použít lohu k započtení proti sm pohledávkám či Účastkovi,  zejména  k  úhradě   ceny  poskytnutých  Služeb  a nezaplacených smluvních pokut.

7.15.                   Účastník souhlasí, že Poskytovatel je  oprávněn  vůči  němu započíst částky, které  Poskytovatel Účastníkovi dluží, na částky, které dluží Účastník Poskytovateli.

7.16.                   Účastk souhlasí, že veškeré úhrady na Služby i přeplatky může Poskytovatel použít na úhradu všech existujících nedoplatků vvyúčtovánícÚčastka  evidovanýcPoskytovatelem  ke dni úhrady, a to i mezi jednotlivými Smlouvami na různé druhy Služeb.

7.17.                   Vkeré  úhrady  ijaté  Poskytovatelem  nad  rámec  plateb požadovaných Smlouvou jsou vratné  pouze na kladě semné žádosti Účastka.

7.18.                   Poskytovatel má právo vymáhat po Účastníkovi nezaplacené platby za Službu a rovněž Účastníkovi vyúčtovat náklady spojené s rozesíláním upomínek  a vymáháním pohledávek, s aktivací a deaktivací  služby.  Tyto  náklady  je  účastník  povinen  uhradit  ve lhůtě stanovené ve vyúčtování těchto nákladů. V případě prodlení Účastníka s hrazením ceny za Službu je Účastník povinen uhradit Poskytovateli  zejména  smluvní  úrok  z  prodlení  ve  výši  0,1% (pokud  není  ve  Smlouvě  dojednáno  jinak)  z  dlužné  částky  za každý i jen započatý den prodlení. Účastník je dále povinen uhradit Poskytovateli   za    každou   zaslanou   písemnou   upomínku   o zaplacení dlužné částky  či  za aktivaci a deaktivaci  služby cenu 100,- Kč bez DPH za každou upomínku, deaktivaci služby není zpoplatněna, v případě zpětné  aktivaci služby z důvodu obnovení služby po pozastavení z důvodu nezaplacení je 500 Kč bez DPH

7.19.                   . U Služby placené typem platby Kredit:

7.19.1. Je možno Službu využívat ode dne  zaplacení prvního Kreditu  a Službu  nelze  le   využívat  po  vyčerpání   všech zaplacených Kreditů.

 

7.19.2. Je-li stanoven Ceníkem nebo Smlouvou termín expirace Kreditu,  musí  t  konktní   Kredit  vyčerpán  do  této  doby expirace Nevyčerpaný   Kredit   p tét době   propadá   ve prosch  Poskytovatele  jako  sjednaná   smluvní  pokuta  za nevyčerpání kreditu.

7.19.3. Pro vyúčtování  Služby placené typem  platby Kredit je dnem  uskutečnění  zdanitelného   plnění  ve  smyslu  zákona 235/2004   Sb.   o   dani   z   přidané   hodnoty,   den   vystavení daňového dokladu Poskytovatelem.

7.19.4. Výzva k platbě nemusí být Poskytovatelem zasílána

7.19.5. . Poskytovatel může   žádat  složení jistiny (nevyčerpatelného Kreditu). Tato jistina  bude  uživateli vrácena na  základě  jeho  žádosti   do  14  dnů   od  ukončení  Služby. Poskytovatel je oprávněn použít tuto jistinu na úhradu jakýchkoli závazků Účastníka.

7.19.6. Veškeré   úhrady   přijaté   Poskytovatelem   nad   rámec plateb požadovaných Smlouvou jsou  u  Služby placené typem platby Kredit nevratné.

 

8.      Dohled, servis sah, hlášePoruch a Závad

8.1.   lem proaktivního Dohledu Telekomunikační  sítě je udržení sítě v nepřetitém provozu, či s  minimálními výpadky a odstávkami. Z tohoto důvodu jsou stanovena tato kladní pravidla:

8.2.   Zjistí-li Účastník  Poruchu či Závadu Služby, je  povinen tuto skutečnost            oznámit E-mailem, faxem nebo telefonicky zákaznickému centru poskytovatele, na kontakt uvedený na www stránkách poskytovatele

8.3.   Hlášení   Poruchy   či   Závady   musí   obsahovat   identifikaci Účastníka, identifikaci Služby, informaci zda se jedná o Závadu či Poruchu (je-li to Účastník  schopen rozpoznat), popis Poruchy a veškeré důležité skutečnosti jako dobu vzniku nebo dobu zjištění Poruchy, jméno kontaktní osoby a aktuální telefonický kontakt.

8.4.   Účast s zavazuje   hlásit   veškeré   výpadk elektrické energie a další skutečnosti (např. plánovanou odstávku), které by mohly  způsobit přechodné vyřazení zařízení Koncového  bodu, který je součástí Telekomunikační sítě, z provozu.

8.5.   . Poskytovatel  se  zavazuje  odstraňovat  Poruchy  v  nejkratší možné době od nahlášení Účastníkem.

8.6.   Je-li nutné vykonat servisní zásah na zařízení, které není ve vlastnictví  Poskytovatele,  ale  je   součástí   Dohledu  (například poštovní  server  či   FireWall  Účastníka),   je  Účastník   povinen objednat zásah písemnou objednávkou, pokud nebude Smlouvou dohodnuta písemná paušální objednávka s finančním limitem ceny takových zásahů.

 

9.      . Parametry Služeb, a Reklamace

9.1.   Poskytovatel zaručuje základní parametry, dostupnost Služby a výši náhrady za nedostupnost  Služby, vždy v  příslušném kalendářním měsíci . Pokud   dostupnost  Služby,  vinou  Poskytovatele  (tj.  z   důvodu Poruchy),   poklesne   pod   dostupnost   garantovanou   má Účastník  nárok na  náhradu poměrnou části paušálu za dobu kdy nebyla služba dostupná. Náhrada bude poskytnuta jen tehdy, pokud nárok na náhradu  Účastník  uplatní formou Reklamace.

9.2.   Není-li Smlouvou či Ceníkem stanoveno jinak, jsou na Službu standardně poskytnuty záruka na 95%  dostupnosti v kalendářním měsíci.

9.3.   .Reklamace musí mít  písemnou  formu  a  musí  být  podána neodkladně po zjištění vady, nejpozději do 1 měsíce od vadného poskytnutí Služby, do sídla nebo hlavní provozovny Poskytovatele, jinak právo na reklamaci zanikne.

9.4.   Reklamace  musí  být  označena  jako  “Reklamace”  a  musí obsahovat identifikaci Účastníka, identifikaci Služby, popis důvodu Reklamace a veškeré důležité skutečnosti, doba vzniku nebo doba zjištění  důvodu  Reklamace,  jméno kontaktní osoby a musí být podepsána oprávněnou osobou.

9.5.   Doba Poruchy pro výpočet náhrady za nedodržení podmínek v příslušném kalendářním měsíci se stanoví následovně ode dne nahlášení závady na lince poskytovatele až do doby odstranění a písemného předání funkční služby

9.6.   Za Poruchu se nepovazuje výpadek elektřiny u Účastka.

9.7.   Za Poruchu se nepovazuje výpadek elektřiny na straně poskytovatele pokud byla odstavena ne vinou poskytovatele ale vinou třetích stran, nebo vyšší mocí..

9.8.   Účastník  má  právo  na  náhradu,  bude-li   jeho   Reklamace oprávněná.

9.9.   . Podání Reklamace nemá odkladný účinek na  úhradu platby za  poskytnuté  Služby  a  Účastník  je  povinen  uhradit  cenu  za poskytnutou  Službu   nejpozději  do  dne  splatnosti  příslušného vyúčtování.

9.10. Reklamace  týkající  se  výše  vyúčtované  ceny  Poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu,  nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace.

9.11. V případě kladného vyřízení reklamace má Účastník právo na vrácení  rozdílu  cen  (v  případě  chybného  vyúčtování)  nebo  na náhradu nedostupnosti služby . Příslušná částka  bude Účastníkovi vrácena snížením částky k úhradě v  následujícím Vyúčtování,  případně  jinou  formou  ve  lhůtě  1 měsíce  ode dne kladného   vyřízení   reklamace.   Poskytovatel   může   příslušnou částku započítat proti jiným závazkům Účastníka (viz. 7.15.).

9.12. Reklamace jiných závad Poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu v nejkratších možných  lhůtách  odpovídajících složitosti, technické   a   administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději však do 2 měsíců od jejího doručení.

9.13. V  případě,  že  Účastník  nesouhlasí  s   výsledkem  řešení Reklamace    Poskytovatelem,    může    se    obrátit    na    Český Telekomunikační úřad.

 

10.  Omezení poskytování Služby

10.1. Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování Služby z  důvodů.

10.1.1. Provádění údržby nebo opravy Telekomunikační sítě.

10.1.2. Krizových situací, zejména ve smyslu § 99 Zákona.

10.1.3. Ostatních   závažných   technických   nebo    provozních situací, které ztěžují nebo znemožňují poskytování služby

10.1.4. Existence   okolností   vylučujících   odpovědnost   (vyšší moc).

10.2. Poskytovatel je dále oprávněn omezit či přerušit poskytování služby:

10.2.1. U  Služby  placené  typem  platby  “Kredit”  –  v  případě vyčerpání Kreditu.

10.2.2. U Služby placené jiným způsobem – pokud je Účastník v prodlení s úhradou plateb za poskytované služby.

10.2.3. Pro  všechny  typy  plateb  –  pokud   Účastník   neplní smluvní podmínky.

10.2.4. Při důvodném podezření, že Účastník užívá nebo hodlá užívat  službu  v  rozporu  se  smlouvou,  těmito  Všeobecnými podmínkami nebo platnými právními předpisy nebo při zneužití služby nebo podezření na zneužití služby  účastníkem či třetí osobou zejména dle bodu 5. těchto Všeobecných podmínek.

10.3. Omezením  poskytování  Služby  může  být  i   neprovádění servisu a Dohledu.

10.4. Jestliže  je  užívání  služby  účastníkem  technicky  či  jinak vázáno na jinou službu poskytovanou jinou osobou či třetí stranou přímo účastníkovi na základě smlouvy mezi touto osobou a účastníkem, potom se zrušení nebo pozastavení  poskytování takové služby třetí osobou účastníkovi  považuje za překážku na straně účastníka a poskytovatel není v prodlení s poskytováním služby.

10.5. Jestliže  účastník  užívá  několik  Služeb  a  neuhradí  jednu nebo více z nich, může mu být pozastaveno poskytování kterékoli z těchto služeb, a to i přesto, že platbu za takovou službu uhradil.

10.6. Bezodkladně   poté,  co  pominou  důvody   omezení  nebo přerušení  služby  dle  předchozích   bodů,  poskytovatel  provoz služby obnoví.

10.7. Nárok  poskytovatele  na  úhradu  cen  za  službu  ze  strany účastníka  není dotčen  výše  popsanými omezeními poskytování služeb.

 

11.  Ochrana osobních dat a důvěrnost informaci

11.1. Účastník dává poskytovateli souhlas se správou, zpracován- ním   a   uchováváním   svých   osobních   údajů   poskytovatelem popřípadě  jeho   oprávněnými  zástupci  v  rozsahu  nutném  pro evidenci v systému, a užívat je v souladu s právním řádem České republiky,  zejména  v  souladu  s   ustanovením  §  4  písm.  a), ustanovením § 5 odst. 2 a § 5 odst. 5 zákona 101/2000 Sb. a ust.§  84 a § 86 zákona 127/2005 Sb. v platném a  účinném  znění. Osobní údaje a informace budou zpracovávány Poskytovatelem v rozsahu předaných  informací pro naplnění účelu  poskytování a účtování Služby pouze pro potřeby Poskytovatele, tj. zejména pro vedení  evidence   Účastníků,   zasílání   informací   v   souladu   s poskytovanou Službou. Tento souhlas je poskytnut na dobu trvání Smlouvy a na dobu tří let po jejím ukončení. Účastník potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné a  potvrzuje, že byl před udělením  předmětného  souhlasu  poučen  o  veškerých  právech vyplývajících  pro  něj z  výše  uvedeného  souhlasu.  Účastník  je kdykoliv oprávněn takový souhlas  odvolat písemným oznámením na adresu  Poskytovatele (to neplatí pro případy, kdy dochází  ke zpracování  osobních  údajů   na  základě   povinnosti  stanovené zvláštními právními předpisy).

11.2. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel vede elektronickou databázi uživatelem  uskutečněných operací v rámci  sítě  poskytovatele   i  mimo  ni,  s  měřením  objemu  dat přenesených  technickými prostředky poskytovatele, popř. jinými činnostmi   obdobného  charakteru.  Tím  není   dotčena   ochrana telekomunikačního tajemství a ochrana osobních dat a důvěrnost zpráv  a  s   nimi   spojených provozních údajů dle zákona o elektronických komunikacích.

11.3. . Uzavřením Smlouvy dává účastník  poskytovateli souhlas s uvedením obchodní firmy a  sídla účastníka nebo jeho jména ve svém referenčním listu.

11.4. Smluvní strany považují za obchodní tajemství  (dle § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. v platném a účinném znění) veškeré údaje  o  druhé  straně,  které  vyplývají  z  uzavřené  smlouvy  a objednávky, zejména podmínky smlouvy a cenu služeb.

11.5. Účastník dává poskytovateli souhlas s    využíváním podrobností  jeho  elektronického   kontaktu  pro  potřeby  šíření obchodních  sdělení  ve  smyslu  § 7 zákona č.  480/2004  Sb., o některých službách informační společnosti.

 

12.  . Odpovědnost za škodu a náhrada škody

12.1. . V  případě  neposkytnutí  služby  podle  smlouvy  je  odpovědnost poskytovatele omezena na povinnost urychleně odstranit poruchu a poskytnout náhradu dle článku 9 dle sjednaného progrmau. Poskytovatel není povinen hradit účastníkovi jinou náhradu škody v důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby.

12.2. . Poskytovatel   odpovídá   pouze   za   skutečnou   škodu   na hmotném  majetku  účastníka,  vzniklou  prokazatelně  zaviněním poskytovatele, s výjimkou  případů  vylučujících  odpovědnost dle příslušných zákonů. Tuto škodu je poskytovatel povinen uhradit v prokázané skutečné výši, nejvýše však ve výši jednostotisíc korun českých  (100.000,-  Kč).  Příslušnou  částku  náhrady  škody  dle předchozí věty použije poskytovatel nejprve k vyrovnání splatných pohledávek za účastníkem. Pokud takové  pohledávky neexistují, nebo pokud k vyrovnání určené náhrady za škodu uvedená částka nepostačuje, poskytne poskytovatel účastníkovi bezplatně službu ve výši příslušné částky (eventuálně sníženou o výši pohledávek). Pouze v případě, že bude náhrada škody poskytnuta po skončení platnosti  smlouvy,  bude  tato  náhrada   vyplacena  v  penězích. Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk účastníka.

12.3. Poskytovatel  je  oprávněn  započítat  jakékoli  své  závazky z titulu náhrady škody na své pohledávky za Účastníkem. Náhradu škody poskytne Poskytovatel Účastníkovi v naturální podobě-jako službu ve výši příslušné částky. Pouze v případě, že bude náhrada škody  poskytnuta  po  skončení   platnosti  Smlouvy,  bude  tato náhrada vyplacena v penězích.

12.4. Účastník prohlašuje, že budou-li vůči poskytovateli z důvodu nenaplnění  bodu  4.1.8,  v   souvislosti  s  provedením  instalace v dohodnutém  rozsahu uplatněny jakékoli nároky vlastníkem, tyto nároky  vypořádá,  nebo  poskytovateli  nahradí  všechny  výdaje, škody  a  újmy,  které  v důsledku  nepravdivého  nebo  neúplného ujištění poskytovateli vznikly.

12.5. Neumožní-li účastník poskytovateli převzetí jeho zařízení do 10-ti (deseti) dnů  po zániku  smlouvy či  skončení  služby,  je  v prodlení  a  odpovídá  poskytovateli  za  škodu  podle  příslušných právních předpisů.  Mimo  to  má poskytovatel nárok na smluvní pokutu  ve  výši  pořizovací  ceny  zařízení  není-li   ve  smlouvě dohodnuto jinak. Účastník se zavazuje poskytovateli tuto smluvní pokutu zaplatit bez zbytečného odkladu.

12.6. . Účastník    odpovídá   za   škodu   způsobenou    porušením právních   předpisů   nebo   závazků   dle   smlouvy,   zejména   za skutečnou  škodu  na  hmotném majetku poskytovatele, vzniklou prokazatelně zaviněním účastníka, nebo za  skutečnou škodu na hmotném majetku poskytovatele, způsobenou třetí osobou, které účastník  nezabránil  tuto  škodu  způsobit,  s   výjimkou  případů vylučujících odpovědnost dle  zákona. Škodu je účastník povinen uhradit   v   prokázané   skutečné   výši,   bezodkladně   po   výzvě poskytovatele.

12.7. Poskytovatel neodpovídá za obsah www  stránek, souborů, E-mailové pošty, jakýchkoli údajů,  apod. k jejichž užívání pouze zprostředkovává   přístup.  Za  jakékoli  informace,  způsob  jejich použití,   šíření  a  nakládání  s  informacemi  a   daty   odpovídá účastník.

12.8. Žádná ze stran neodpovídá za nesplnění,  jestliže prokáže, že  nesplnění  jejího  závazku  bylo  způsobeno  překážkou,  která nezávisela na její vůli,  a ohledně  které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní mohla počítat v době uzavření smlouvy, nebo že  by  tuto  překážku  nebo  její  důsledky  mohla  odvrátit  nebo překonat (vyšší moc), zejména živelní pohromy, válečné události, teroristické útoky,  epidemie, zákonná opatření stanovená v jejich důsledku apod.

12.9. . V případech, uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, kdy má poskytovatel nárok na  smluvní pokutu, má poskytovatel mimo smluvní  pokutu také nárok na náhradu škody, která mu z jednání účastníka vznikne.

12.10.  Účastník je odpovědný poskytovateli v plném  rozsahu i za škodu způsobenou třetí osobu, které  úmyslně nebo z nedbalosti umožnil užívání služby.

12.11.  Účastník je povinen uhradit v plné výši pokuty a jiné sankce, které by byly uloženy poskytovateli správním či soudním orgánem v důsledku jednání  účastníka nebo třetí osoby, které účastník v protiprávním jednání nezabránil.

 

13.  Spotřebitelské smlouvy

13.1. V případě objednání služby nebo zařízení přes www stránky poskytovatele  bude  služba  zřízena  a  instalační  balíček  dodán nebo zasláno zařízení v termínu dle podmínek uvedených na www stránkách. Poštovné není účtováno, pokud není na www stránkách u příslušného zboží nebo služby  uvedeno  jinak. Uvedené ceny zařízení  a  služeb  jsou  platné  po  dobu  jejich  uvedení  na  www stránkách  poskytovatele,  není-li  uvedeno,  že  se  jedná  o  ceny neplatné.

13.2. . Účastník je povinen dodané zařízení nebo instalační balíček prohlédnout bez zbytečného odkladu a Poskytovatele neprodleně informovat  o  zjištěných vadách, a to písemně či e-mailem. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit  kopii faktury a doklad  o  zaplacení  dodaného   balíčku,  služby  nebo  zařízení. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vnějšími událostmi a  chybnou  manipulací.  Poskytovatel  se   zavazuje   informovat účastníka nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace o jejím postupu a vyřízení.

13.3. V  souladu s  ust.  §  53  odst.  6  občanského  zákoníku  má zákazník právo odstoupit od smlouvy  na dodávku zařízení nebo poskytnutí služby uzavřené prostřednictvím sítě Internet do 14 dnů ode   dne převzetí zařízení, instalačního balíčku nebo   služby, nebylo-li   s   poskytováním   služby   v této   lhůtě   se   souhlasem zákazníka již započato.  Odstoupení je třeba oznámit písemnou formou.

13.4. . V souladu s ust. § 57 odst. 1 občanského  zákoníku má účastník   právo   odstoupit   od   kupní   smlouvy   či   smlouvy   o poskytování  telekomunikačních  služeb uzavřené  prostřednictvím obchodního zástupce mimo obchodní prostory poskytovatele do 7 dnů  ode  dne  uzavření  smlouvy.  Odstoupení  je  třeba  oznámit písemnou formou. Ustanovení tohoto bodu neplatí v případě, kdy si účastník výslovně sjedná s poskytovatelem schůzku za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí služby

13.5. Kontrolním orgánem ve smyslu ustanovení §53, ods. 4, zák. č.40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, je Český telekomunikační úřad se sídlem v Praze.

 

14.  Zvláštní ustanovení

14.1. Zápůjčka zařízení na dobu určitou se rozumí zapůjčení zařízení pro poskytnutí služby a to na dobu 14 dní.

14.2. Poskytovatel poskytne veškeré zařízení k bezproblémovému provozu poskytovaných služeb, provede instalaci a zprovoznění služby.

14.3. Zákazník je povinen, po dobu zápůjčky počínat si dle stanovených podmínek.

14.4. Po uplynutí zkušební doby je zákazník povinen buď zařízení vrátit včetně veškerého příslušenství, nebo řádně podepsat smlouvy o poskytování služeb.

14.5. Nedojde-li k podpisu smlouvy a zákazník nevrátí zařízení v lhůtě do 14 dnu po ukončení zápůjční doby, je poskytovatel oprávněn si zařízení od zákazníka odebrat a to i bez jeho vědomí.   

 

15.  Společná a závěrečná ustanoveni

15.1. Veškerá oznámení  a  informace  dle  těchto  Všeobecných podmínek je možné také provádět  E-mailem, popřípadě sdělovat formou   zveřejnění   na   webových   stránkách   poskytovatele   či intranetu.

15.2. V případě doručování poštou se písemnost považuje za doručenou   třetím  dnem  po   doporučeném   podání  k  poštovní přepravě.

15.3. Úkony   ve   smlouvě   a   objednávce   (uzavření, změna, výpověď, atd.) mohou být uskutečněny i elektronicky na intranetu (jsou-li tam  poskytovatelem  nabízeny tak, že účastník provede návrh úkonu způsobem tam uvedeným, akceptuje všechny tam stanovené  podmínky  a  poskytovatel  elektronicky  takto  učiněný návrh přijme.

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran sjednaná v objednávkách, ceníku    a    dodatcích    mají    přednost    před ustanoveními v těchto Všeobecných podmínkách.

15.5. Tyto   Všeobecné   podmínky   jsou   platné   a   účinné   od 1. Prosince  2013